Institut za vode Bijeljina

alt „Institut za vode“ d.o.o. Bijeljina je osnovan 1999. godine, u trenutku kada se procijenilo da bi bilo korisno i ekonomski isplativo da postoji jedna takva pravna institucija koja treba, na principu ekonomske samostalnosti i isplatljivosti, da preuzme dio odgovornosti za kontrolu kvaliteta voda na prostoru Republike Srpske.
Vrijeme osnivanja se podudara sa vremenom kada je projekat „Institucionalnog jačanja sektora vodoprivrede“ bio u punoj fazi realizacije, a koji je bio organizovan i vođen od strane Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Republike Srpske i podržan prvim ugovorom od strane EC i USAID.
Od tog vremena pa do danas, Institut je prešao put vlasničkog restruktuiranja i danas predstavlja instituciju u potpunom privatnom vlasništvu. U proteklom vremenu potpisano je i realizovano više od stotinu ugovora: o ispitivanju kvaliteta voda, različitih projekata iz oblasti vodoprivrede i zaštite životne sredine.
Kada se govori o kadrovskoj strukturi „Institut za vode“ d.o.o. Bijeljina, ima više od dvadeset zaposlenih u stalnom radnom odnosu, a sve u skladu sa pravnim normativima koje mora da ispunjava Vodoprivredna laboratorija kategorije 1. Od navedenog broja uposlenika 13 radnika je sa VSS (jedan doktor t. nauka, četiri diplomirana inženjera sa master diplomom od kojih dva pohađaju doktorske studije, osam diplomiranih inženjera), 2 radnika VŠS, 10 radnika SSS.
Laboratorija instituta posjeduje sertifikat ISO 9001:2008 kao i BAS ISO 17025:2008. Posebna pažnja se posvećuje jačanju i stručnom osposobljavanju kadrova, što je sigurno ulaganje u budućnost. Konačan cilj nam je biti najbolji na prostoru BiH i izboriti se za zavidno visoko mjesto na prostorima Jugoistočne Evrope.

 

SPISAK AKREDITOVANIH METODA INSTITUTA ZA VODE BIJELJINA PREMA BAS ISO 17025


SPISAK NEAKREDITOVANIH METODA

 

Pošaljite online zahtjev za analizu

Vaš e-mail:(*)
Ime Firme(*)
Kontakt osoba
Telefon
Fax
Zahtjev (vrsta ispitivanja, parametri, zakonska regulativa, ostalo)(*)
U polje ispod odgovorite koliko je 22+3
Answer :(*)